Meget er sket siden Staten i 2012 udpegede området i Lillebælt, som et af 16 egnede områder i Danmark til udvikling af kystnære vindmølleprojekter. Her finder du en beskrivelse af det hidtidige forløb og processen frem mod en mulig etablering af møllerne i 2020. Det er målet, at møllerne står klar til at producere grøn energi i 2022.

Der er mange aktører og formelle processer i forbindelse med udvikling af et vindmølleprojekt. Vi forsøger her på siden at skabe et overblik over det langvarige og komplekse forløb.

Det var et lokalt havvindmøllelaug, der i 2010 fik idéen til en vindmøllepark i Lillebælt. Forslaget passede til regeringens planer, og området i Lillebælt blev i 2012 udpeget af Staten som et af 16 egnede områder i Danmark til udvikling af kystnære vindmølleprojekter. Sønderborg har valgt at søge projektet i en åben dør-procedure.

Udsigten over Rødsand 2, Danmarks tredje største havvindmøllepark placeret tæt på Lollands sydkyst

Åben dør-procedure

Åben dør-procedure

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en vindmøllepark på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben dør-procedure, hvor det er projektudvikler, der selv tager initiativ til at etablere en havvindmøllepark. Lillebælt Syd vindmøllepark behandles under åben dør-proceduren.

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille vindmøller på havet. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien.

Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste. 

Det er Energi-, forsynings- og klimaministeren, der træffer den endelige beslutning. Ministeren har udtalt sig om tilladelser og beslutningskompetence i forbindelse med et samråd om kystnære vindmøller i Jammerland Bugt den 9. november 2018. Her kan du læse ministerens redegørelse.

Offentlige høringer

Offentlige høringer

Når Energistyrelsen behandler en åben dør-ansøgning, sender styrelsen ansøgningen til forundersøgelse i høring hos andre relevante myndigheder, både statslige og kommunale. Det gør styrelsen for at finde ud af, om der er andre interesser, som kan blokere for projektet.

Høringssvarene fra høringen vedrørende forundersøgelse til Lillebælt Syd vindmøllepark er samlet i en Oversigt med høringssvar og deraf følgende handlinger/konsekvenser og i Energistyrelsens høringsnotat vedr. myndighedshøring af ansøgning om forundersøgelsestilladelse i 2016.

På den baggrund har Energistyrelsen afgjort, at Sønderborg Forsyning kan gå videre med etableringen af vindmøller i området i Lillebælt Syd og udarbejde en forundersøgelse. En del af forundersøgelsen er en offentlig høring med borgermøder.

Resultaterne af undersøgelsen er samlet i den miljøkonsekvensvurdering, som Sønderborg Forsyning har sendt til Energistyrelsen den 7. december 2018. Energistyrelsen har først sikret kvaliteten af redegørelsen, og derefter sendt den i høring hos de relevante statslige og kommunale myndigheder. I forbindelse med ansøgning om etableringstilladelse vil projektet blive sendt i offentlig høring med tilhørende borgermøde. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger.

Servicebåd til Rødsand 2 vindmøllepark, Danmarks tredje største havvindmøllepark ud for det sydlige Lolland. En tilsvarende båd vil skulle servicere Lillebælt Syd fra en havn i nærområdet.

Det har fra starten været vigtigt for os at være åbne og lydhøre. Derfor har vi afholdt flere møder med borgerne på både Fyn og Als, end vi rent formelt er forpligtede til – både for at vise visualiseringer af vindmølleparken til borgere på begge sider af Lillebælt og for at orientere om hovedresultaterne i miljøkonsekvensrapporten, inden den egentlige høringsproces starter.

Bjarke Eriksen

Hvor er vi nu?

Hvor er vi nu?

Forundersøgelsen er nu afsluttet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, og den 8. december 2018 har Sønderborg Forsyning indsendt den til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har efter den tekniske myndighedshøring anmodet om supplerende oplysninger. Lillebælt Vind har den 1. august 2019 indsendt en opdateret rapport. I de kommende måneder behandler Energistyrelsen rapporten. Såfremt den godkendes, kan Lillebælt Vind udarbejde et konkret projekt og ansøge om etableringstilladelse. I den forbindelse afholder Energistyrelsen en offentlig høring med borgermøde.

Tidslinje for processen

Tidslinje for processen

Nedenfor følger en tidslinje for hele forløbet og den igangværende proces. De nummererede punkter viser de formelle trin i miljøvurderingsprocessen og hvem, der er ansvarlig for hvert trin.
2010

Lillegrund vindmøllelaug

I Sønderborg etableres et vindmøllelaug med det formål at undersøge placeringen af en kystnær vindmøllepark i nærheden af Als.

2011

Tilladelse til udvikling

Lillegrund vindmøllelaug ansøger Energistyrelsen om tilladelse til at udvikle et kystnært projekt i Lillebælt og får tilladelse til det. Projektet bliver præsenteret for Folketingets Energipolitiske udvalg og Assens Kommune.

2012

Staten udpeger området

Energistyrelsen igangsætter med COWI en screening af 20 kystnære arealer, heriblandt arealet i Lillebælt. Staten udpeger efterfølgende bruttoområdet nær Lillegrund i Lillebælt, som et af 16 egnede områder i Danmark til udvikling af kystnære vindmølleprojekter.

2014

Udvikling af forretningsmodel

Parterne bag projektet arbejder med at udvikle en forretningsmodel for vindmølleparken, så den også bliver økonomisk bæredygtig uden tilskud fra Staten.

2014

Sønderborg Forsyning bliver udvikler

Sønderborg Kommune og de øvrige parter bag projektet beder Sønderborg Forsyning om at stå for den videre projektudvikling og udarbejdelse af forundersøgelsen.

Juli 2016

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

Sønderborg Forsyning ansøger Energistyrelsen om forundersøgelsestilladelse.

Juni 2017

1. Tilladelse til forundersøgelse

Muligheden for at undersøge, om der kan etableres en vindmøllepark, sendes i høring til relevante myndigheder. Energistyrelsen giver tilladelse til at påbegynde forundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering til opførelsen af en vindmøllepark på op til 160 MW. (Energistyrelsen)

Juli 2017 – september 2017

2. Foroffentlighedsfase

Forundersøgelsestilladelsen sendes i høring hos myndigheder og offentlighed for at få input til, hvad der skal med i forundersøgelsen. Det sker ved henvendelse til kommunerne i Sønderborg, Assens, Faaborg, Ærø, Aabenraa, og Haderslev samt ved borgermøder i Nordborg og Assens. (Sønderborg Forsyning)

December 2017 – april 2018

3. ESPOO notifikation

Høring af berørte nabolande. Kun Tyskland gør brug af muligheden og ønsker at blive informeret om fugle og sejladssikkerhed. (Energistyrelsen)

Efteråret 2017

4. Afgrænsning

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen udarbejdes. (Sønderborg Forsyning)

Foråret 2018

5. Høring af afgrænsning

Afgrænsning af forundersøgelsen sendes i høring hos relevante myndigheder, herunder nabokommunerne. (Energistyrelsen)

Juni 2017 – december 2018

6. Miljøkonsekvensvurdering

COWI undersøger miljøkonsekvenserne af etablering, drift og nedtagning af en 160MW vindmøllepark i undersøgelsesområdet og udarbejder af miljøkonsekvensrapporten. (Sønderborg Forsyning)

December 2018 – februar 2019

7. Myndighedshøring af miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten sendes i høring hos relevante myndigheder, herunder nabokommunerne. (Energistyrelsen)

2019 – 2020

8. Godkendelse af forundersøgelse

Forundersøgelsesrapporten godkendes. (Energistyrelsen)

2020

9. Ansøgning om etableringstilladelse

Der udarbejdes et konkret projekt og ansøges om tilladelse til etablering og udnyttelse af energi. (Lillebælt Vind)

2019

10. Offentlig høring af projektet og ansøgning om etableringstilladelse

Ansøgningen om etableringstilladelse sendes i otte ugers offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger. (Energistyrelsen)

Forventeligt i 2020

11. Etablerings- og udnyttelsestilladelse

Først til sidst beslutter Energistyrelsen, om man kan få en etableringstilladelse. (Energistyrelsen)

Forventeligt i 2020 – 2022

Etablering af vindmøllepark

Under forudsætning af, at der er givet tilladelse, afholdes der udbud og anlægsarbejdet med etablering af vindmølleparken igangsættes.

Forventeligt i 2022

Produktion af vedvarende energi

Lillebælt Syd Vindmøllepark sættes i drift og producerer vedvarende energi.