Meget er sket siden staten i 2012 udpegede området i Lillebælt, som et af 16 egnede områder i Danmark til udvikling af kystnære vindmølleprojekter. Her finder du en beskrivelse af det hidtidige forløb og processen frem mod en mulig etablering af møllerne i 2025. Det er målet, at møllerne står klar til at producere grøn energi i 2027.

Der er mange aktører og formelle processer i forbindelse med udvikling af et vindmølleprojekt. Vi forsøger her på siden at skabe et overblik over det langvarige og komplekse forløb.

Det var et lokalt havvindmøllelaug, der i 2010 fik idéen til en vindmøllepark i Lillebælt. Forslaget passede til regeringens planer, og området i Lillebælt blev i 2012 udpeget af staten som et af 16 egnede områder i Danmark til udvikling af kystnære vindmølleprojekter. Sønderborg har valgt at søge projektet i en åben dør-procedure.

Udsigten over Rødsand 2, Danmarks tredje største havvindmøllepark placeret tæt på Lollands sydkyst

Åben dør-procedure

Åben dør-procedure

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en vindmøllepark på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben dør-procedure, hvor det er projektudvikler, der selv tager initiativ til at etablere en havvindmøllepark. Lillebælt Syd Vindmøllepark behandles under åben dør-proceduren.

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille vindmøller på havet. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien.

Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste.

Det er klima-, energi- og forsyningsministeren, der træffer den endelige beslutning.

Offentlige høringer

Offentlige høringer

Når Energistyrelsen behandler en åben dør-ansøgning, sender styrelsen ansøgningen til forundersøgelse i høring hos andre relevante myndigheder, både statslige og kommunale. Det gør styrelsen for at finde ud af, om der er andre interesser, som kan blokere for projektet.

Høringssvarene fra høringen vedrørende forundersøgelse til Lillebælt Syd Vindmøllepark er samlet i en Oversigt med høringssvar og deraf følgende handlinger/konsekvenser og i Energistyrelsens høringsnotat vedr. myndighedshøring af ansøgning om forundersøgelsestilladelse i 2016.

På den baggrund har Energistyrelsen afgjort, at Sønderborg Forsyning kan gå videre med etableringen af vindmøller i området i Lillebælt Syd og udarbejde en forundersøgelse. En del af forundersøgelsen er en offentlig høring med borgermøder.

Resultaterne af undersøgelsen er samlet i den miljøkonsekvensvurdering, som Sønderborg Forsyning har sendt til Energistyrelsen i 2018. Energistyrelsen har kvalitetssikret undersøgelsen og rapporten og derefter sendt den i høring hos de relevante statslige og kommunale myndigheder. På grund af ændringer i projektet er rapporten opdateret i 2022 i forhold til kabelføring på land og vindmølletyper. Den opdaterede rapport er sendt til Energistyrelsen til fornyet kvalitetssikring og myndighedshøring.

I forbindelse med planprocessen for transformer- og højspændingsstationer ved Lavensby Strand, Svenstrup og Gyden, Fynshav har planerne været i offentlig høring i sommeren 2023.

I forbindelse med ansøgning om etableringstilladelse vil projektet blive sendt i offentlig høring med tilhørende borgermøde i starten af 2024. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger.

Servicebåd til Rødsand 2 vindmøllepark, Danmarks tredje største havvindmøllepark ud for det sydlige Lolland. En tilsvarende båd vil skulle servicere Lillebælt Syd fra en havn i nærområdet.

Vindmølleprojekter er generelt komplekse og har mange interessenter. Manglende information om, hvad der kommer til at ske, giver usikkerhed hos naboer og andre borgere. Derfor har det fra start været vigtigt med transparens og åbenhed i dialogen med nabokommuner, borgere og andre interessenter – også her på hjemmesiden. Vi prioriterer en fortsat åbenhed og dialog gennem den resterende del af processen.

Christian Udby, adm. direktør i Lillebælt Vind A/S

Hvor er vi nu?

Hvor er vi nu?

Forundersøgelsen nærmer sig sin afslutning. En foreløbig miljøkonsekvensrapport blev udarbejdet og indsendt til Energistyrelsen i 2018.

Efterfølgende har der været behov for en konkretisering og justering af projektet. Energinet har ønsket en anden og mere hensigtsmæssig kabelføringen på land, hvorved en del af miljøkonsekvensrapporten skal ændres. I forhold til vindmøllerne går den teknologiske udvikling stærkt, og det har det vist sig, at de mindre vindmøller , som indgår i den indsendte miljøkonsekvensvurdering, er på vej ud af markedet. Derfor vil alternative møllestørrelser nu blive undersøgt.

En opdateret miljøkonsekvensvurdering er indsendt sidst i 2022, og Energistyrelsen er ved at færdigbehandle rapporten. I den forbindelse afholder Energistyrelsen en offentlig høring med borgermøde først i 2024. Lillebælt Vinds ansøgning om etableringstilladelse til det konkrete projekt sendes i høring sammen med miljøkonsekvensvurderingen.

Tidslinje for processen

Tidslinje for processen

2010

Lillegrund vindmøllelaug

I Sønderborg etableres et vindmøllelaug med det formål at undersøge placeringen af en kystnær vindmøllepark i nærheden af Als.

2011

Tilladelse til udvikling

Lillegrund vindmøllelaug ansøger Energistyrelsen om tilladelse til at udvikle et kystnært projekt i Lillebælt og får tilladelse til det. Projektet bliver præsenteret for Folketingets Energipolitiske udvalg og Assens Kommune.

2012

Staten udpeger området

Energistyrelsen igangsætter med COWI en screening af 20 kystnære arealer, heriblandt arealet i Lillebælt. Staten udpeger efterfølgende bruttoområdet nær Lillegrund i Lillebælt, som et af 16 egnede områder i Danmark til udvikling af kystnære vindmølleprojekter.

2014

Udvikling af forretningsmodel

Parterne bag projektet arbejder med at udvikle en forretningsmodel for vindmølleparken, så den også bliver økonomisk bæredygtig uden tilskud fra Staten.

2017

Tilladelse til forundersøgelse

Muligheden for at undersøge, om der kan etableres en vindmøllepark, sendes i høring til relevante myndigheder. Energistyrelsen giver tilladelse til at påbegynde forundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering til opførelsen af en vindmøllepark på op til 160 MW. (Energistyrelsen)

2017

Foroffentlighedsfase

Forundersøgelsestilladelsen sendes i høring hos myndigheder og offentlighed for at få input til, hvad der skal med i forundersøgelsen. Det sker ved henvendelse til kommunerne i Sønderborg, Assens, Faaborg, Ærø, Aabenraa, og Haderslev samt ved borgermøder i Nordborg og Assens. (Sønderborg Forsyning)

2018 – 2022

Miljøkonsekvensrapport

COWI undersøger miljøkonsekvenserne af etablering, drift og nedtagning af en 160MW vindmøllepark i undersøgelsesområdet og udarbejder af miljøkonsekvensrapporten. (Lillebælt Vind)

2023

Myndighedshøring af miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten sendes i høring hos relevante myndigheder, herunder nabokommunerne. (Energistyrelsen)

2023

Godkendelse af forundersøgelse

Forundersøgelsesrapporten behandles og godkendes. (Energistyrelsen)

Undervejs i denne proces kan der være behov for justering af projektet og opdatering af forundersøgelsesrapporten. (Lillebælt Vind)

2023

Ansøgning om etableringstilladelse

Der udarbejdes et konkret projekt og ansøges om tilladelse til etablering og udnyttelse af energi. (Lillebælt Vind)

2024

Offentlig høring af projektet og ansøgning om etableringstilladelse

Ansøgningen om etableringstilladelse sendes i otte ugers offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger. (Energistyrelsen)

2024

Etablerings- og udnyttelsestilladelse

Først til sidst beslutter Energistyrelsen, om man kan få en etableringstilladelse. (Energistyrelsen)

2025 – 2026

Etablering af vindmøllepark

Under forudsætning af, at der er givet tilladelse, afholdes der udbud og anlægsarbejdet med etablering af vindmølleparken igangsættes.

2027

Produktion af vedvarende energi

Lillebælt Syd Vindmøllepark sættes i drift og producerer vedvarende energi.