Anlæg, drift og nedtagning af en vindmøllepark påvirker miljøet. Miljøkonsekvensvurderingen afdækker, hvor meget og hvordan miljøet påvirkes, samt om eventuelle gener kan mindskes.

Rapporten om mulige miljøpåvirkninger i forbindelse med en etablering af Lillebælt Syd Vindmøllepark er udarbejdet af konsulentfirmaet COWI på vegne af Sønderborg Forsyning.

I miljøkonsekvensvurderingen indgår alle påvirkninger under anlæg, drift og nedtagning af møllerne, heriblandt flere af de spørgsmål der blev rejst på borgermøderne i august 2017.

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at:

  • Vurdere de mulige miljøpåvirkninger, inden Lillebælt Syd vindmøllepark besluttes.
  • Sammenligne med eventuelle alternativer i forhold til grad af miljøpåvirkning.
  • Beskrive, hvordan projektet kan tilpasses, så væsentlige miljøpåvirkninger mindskes eller undgås, eller der kompenseres for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger).
  • Orientere offentligheden om projektet, virkningerne og afværgeforanstaltningerne.

 

Foto: COWI

Rapporten

Rapporten

Den foreløbige miljøkonsekvensvurdering er indsendt til Energistyrelsen den 7. december 2018. Efter aftale med Energistyrelsen har vi fået lov til at offentliggøre rapporten.

Du kan åbne rapport og bilag i lav opløsning eller i fuld opløsning:

Her kan du læse mere om den videre proces med høringsrunder mm.

Menneskers sundhed

Menneskers sundhed

Her kan du høre om undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparks mulige påvirkning af menneskers sundhed. 

Fugleliv

Fugleliv

Her kan du høre om undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparks mulige påvirkning af fugleliv i og omkring Lillebælt. 

Sådan foregår fugleundersøgelserne

Vi er blevet spurgt, om det var muligt at uddybe, hvordan fugleundersøgelserne foregår i praksis – så her kommer en beskrivelse. Fugleundersøgelsen indeholder tre forskellige komponenter, der tilsammen vil give en tilfredsstillende dokumentation af forekomsten af fugle og fugletræk.

Flytællinger af rastende andefugle i projektområdet i vinterhalvåret

Der gennemføres to tællinger i perioden fra oktober til december. Flytællingerne gennemføres efter standardiseret metode som sædvanligvis anvendes af DCE, og vindmølleområdet samt et næsten 800 km2 undersøgelsesområde overflyves med transekter. Der anvendes to observatører, så begge sider af transekterne dækkes samtidigt. Efter flyveturen omsættes observatørernes noter og diktafonindtalelser til kort over udbredelse og tæthed af de observerede fuglearter. Transekterne er orienteret nord-syd, separeret med 2 km og har en samlet længde på næsten 400 km.

Radarregistrering af trækbevægelser af fugletræk fra Helnæs Fyr

Der registreres både horisontale bevægelser og trækhøjder. Trækket følges med en landbaseret radar igennem hele døgnet. Radaren rækker over hele strækningen over Lillebælt og kan detektere trækbevægelser ud til ca. 8-10 km, afhængig af flokstørrelse og trækhøjde. Radaren, der forventes at være operativ frem til 15. december 2017, bliver tilset og tømt for data med regelmæssige mellemrum, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af feltobservationer af trækfugle.

Feltobservationer af fugle fra land med det formål at fremskaffe data til beregning af kollisionsrisiko

Flokke registreret på radaren identificeres, og antallet optælles. Desuden forsøges det at måle flyvehøjde på flokke med laserkikkert. Feltobservationer gennemføres over 15 dage i efterårsperioden, og der mobiliseres to personer under hver feltdag. Feltobservationerne gennemføres fra senest 1 time efter solopgang og 6 timer frem, og feltarbejdet gennemføres under vejrforhold, hvor der kan forventes trækaktivitet.

Det glæder mig, at rapporten om miljøkonsekvenserne viser, at der er så få og små gener, og at de fleste kan afbødes. Det havde vi håbet på, og også forventet. Det viser jo, at Staten valgte rigtigt, da de udpegede de mulige områder for kystnære parker. Samtidig betyder det jo, at vi forhåbentlig snart kan levere grøn og CO2 neutral energi til op mod 140.000 husstande i området, fuldstændigt som det er vores og statens ambition at gøre.

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Naturen

Naturen

Her kan du høre om undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparks mulige påvirkning af naturen i havet. 

Landskab

Landskab

Her kan du høre om undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparks mulige påvirkning af landskabet.  

Du kan også se alle visualiseringerne her.