Anlæg, drift og nedtagning af en vindmøllepark påvirker miljøet. Miljøkonsekvensvurderingen afdækker, hvor meget og hvordan miljøet påvirkes, samt om eventuelle gener kan mindskes.

Rapporten om mulige miljøpåvirkninger i forbindelse med en etablering af Lillebælt Syd Vindmøllepark udarbejdes af konsulentfirmaet COWI på vegne af Lillebælt Vind A/S.

I miljøkonsekvensrapporten indgår alle påvirkninger under anlæg, drift og nedtagning af møllerne, heriblandt flere af de spørgsmål der blev rejst på borgermøderne i 2017.

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at:

 • Vurdere de mulige miljøpåvirkninger, inden Lillebælt Syd vindmøllepark besluttes.
 • Sammenligne med eventuelle alternativer i forhold til grad af miljøpåvirkning.
 • Beskrive, hvordan projektet kan tilpasses, så væsentlige miljøpåvirkninger mindskes eller undgås, eller der kompenseres for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger).
 • Orientere offentligheden om projektet, virkningerne og afværgeforanstaltningerne.

 

Foto: COWI

Rapporten

Rapporten

Udkast til miljøkonsekvensrapport er indsendt til Energistyrelsen i 2018 med efterfølgende opdatering i 2019. På grund af ændringer i projektet i forhold til kabelføring på land og vindmølletyper er miljøkonsekvensrapporten opdateret og opdelt i en hav-del, der er sendt til Energistyrelsen i december 2022, og en land-del, der er sendt til Miljøstyrelsen i januar 2023.

Efter aftale med Energistyrelsen har vi fået lov til at offentliggøre miljøkonsekvensrapporten, så det løbende er seneste version, der ligger her på siden. 

Du kan åbne den godkendte rapport for HAV-DELEN med tilhørende bilag i lav opløsning eller i fuld opløsning:

  Du kan åbne den godkendte rapport for LAND-DELEN med tilhørende bilag i lav opløsning eller i fuld opløsning:

  Her kan du læse mere om den videre proces med høringsrunder mm.

  Det glæder mig, at rapporten om miljøkonsekvenserne viser, at der er så få og små gener, og at de fleste kan afbødes. Det havde vi håbet på, og også forventet. Det viser jo, at Staten valgte rigtigt, da de udpegede de mulige områder for kystnære parker. Samtidig betyder det jo, at vi forhåbentlig snart kan levere grøn og CO2 neutral energi til op mod 160.000 husstande i området, fuldstændigt som det er vores og statens ambition at gøre.

  Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

  Det konkrete projekt

  Det konkrete projekt

  Det konkrete projekt, som vi ønsker at etablere består af 11 stk. 15 MW havvindmøller med en samlet kapacitet på 165 MW.

  Du kan læse om det konkrete projekt i vores ansøgning om etableringstilladelse, som vi har sendt til Energistyrelsen, og som bliver en del af den offentlige høring i marts og april 2024.