Fra 2022 kan Lillebælt Syd Vindmøllepark producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder. Den afspejler Danmarks politiske ambitioner på klimaområdet, og den indgår i Sønderborgs vision om at blive CO2-neutral allerede i 2029.

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi, og den er derfor helt på linje med både den tidligere og den nuværende regerings klimapolitik for Danmark.

Samtidig er projektet et af Sønderborgs mange klimainitiativer for at realisere et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Forudsat at etableringen bliver godkendt, så kan parken være i drift i 2022.

Parken vil få en kapacitet på 160MW. Det betyder, at den kan levere grøn strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande. Samtidig vil den medvirke til at reducere CO2-udledningen med 250.000 tons – om året.

Vedvarende energi er vejen frem

Vedvarende energi er vejen frem

Vindmøller spiller en stor og vigtig rolle, hvis Danmark skal nå sin politiske målsætning om at være fri for fossile brændstoffer i 2050, og derfor har myndighederne udlagt både kystnære områder og havområder til at blive undersøgt nærmere med henblik på opførelse af vindmølleparker.

I Sønderborg har vi med ProjectZero vores egne ambitiøse mål om at blive CO2-neutral allerede i 2029. Visionen om et CO2-neutralt område blev lanceret tilbage i 2007, og målet var at reducere CO2-udledningen med 25 procent i løbet af de første ti år. I 2017 havde vi allerede nået 30 procent ved energioptimering af virksomheder, boliger, transport mv. Målet for 2020 er 50 procent.

Sønderborgs indsats er også blevet bemærket uden for landets grænser. I oktober 2018 blev kommunen tildelt prisen “EU Convenant Cities in the Spotlight” for at være et europæiske forbillede for mellemstore byers klimaindsats.

Reduktion af CO2-udledning kommer både fra energieffektiviseringer og fra omstilling til vedvarende energi. Lillebælt Syd Vindmøllepark vil kunne dække en stor del af Sønderborg-områdets behov for vedvarende energi, og dermed bidrage til et CO2-neutralt Sønderborg og et fossilfrit Danmark.

Jeg er begejstret for EU’s fornemme pris ”Covenant Cities in the Spotlight”, og ser den som et kæmpe skulderklap til alle i Sønderborg-området, der gør en indsats for, at vi kan nå vores mål om at blive CO2-neutrale i 2029. Vi har mødt kolossal opbakning fra borgere, virksomheder, skoler og foreninger – og forskellige men enige byråd – til vores grønne omstilling, siden vi lancerede visionen for 10 år siden. Takket være partnerskabet med bl.a. Bitten & Mads Clausens Fond og SydEnergi har vi opnået mange konkrete resultater.

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Klimaudfordringer og klimamål

Klimaudfordringer og klimamål

FNs klimapanel udgav en særrapport om konsekvenserne af klimaforandringerne i begyndelsen af oktober 2018. Rapporten slår fast, at det er muligt at begrænse temperaturstigningen, så planetens hedetur ikke bliver en permanent feber. Men der skal store, nye og vidtrækkende tiltag til på en lang række områder, især inden for industri-, energi-, bygge- og transportsektorerne.

Uden tiltag vil temperaturerne stige med helt op til 3 grader inden udgangen af dette århundrede. Stigningen menes primært at stamme fra udledningen af CO2.

Konsekvenserne af den globale opvarmning mærkes allerede i dag, med ekstremt vejr i form af hedebølger, tørke, naturbrande, oversvømmelser og storme, der forekommer hyppigere og kraftigere.

FN-rapporten kortlægger de betydelige fordele, der vil være ved at begrænse opvarmningen til 1,5 grad frem for 2 grader. Det gælder fordele for økosystemer og biodiversitet – for mennesker, dyreliv og havstigninger. For havstigninger globalt er forskellen på 1,5 og 2 grader f.eks. 10 centimer. Ved højere temperaturstigninger forventes langt større stigninger i havvandstanden.

I praksis betyder det, at strøm over de kommende år skal erstatte olie, gas og kul til opvarmning, transport m.v. Derfor forventes en markant stigning i strømforbruget. Modsat strøm produceret på fossile brændstoffer, er vindmøllestrømmen CO2-neutral og bidrager dermed positivt, når vi skal reducere kommunernes klimafodaftryk, så vi undgår worst-case klimascenarierne. Omstillingen kaldes også elektrificering af energisektoren.

Produktionen fra Lillebælt Syd vil fortrænge kulstrøm og atomkraftstrøm (fra udlandet), som indgår i det mix af energikilder, som i dag energiforsyner Lillebælt-kommunerne.

Lillebælt Syd Vindmøllepark forventes at reducere CO2-udledningen med ca. 250.000 ton om året, hvilket svarer til ca. 37 procent af CO2-udledningen i Sønderborgområdet i 2007 (som er baseline-år for Sønderborgs ProjectZero-omstilling).

Vindmøller ud for Københavns Havn.

Bliv medejer

Bliv medejer

Det har fra starten været ambitionen at forankre møllernes ejerskab bredt på lokale borgere og virksomheder.

Som nærmeste nabo til vindmølleparken får du mulighed for at blive medejer. Naboer har mulighed for at købe ejerandele i det kommende vindmølleprojekt, hvis de bor i nærheden af det sted, hvor møllerne skal opstilles, eller blot inden for samme kommune. Dvs. at borgerne i Sønderborg, Faaborg, Assens, Ærø, Aabenraa og Haderslev kommuner får mulighed for at blive medejere af min. 20 pct. af Lillebælt Syd vindmøllepark.

Mulighederne for at blive medejer er beskrevet i Køberetsordningen, der findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og administreres af Energistyrelsen. De konkrete vilkår for at blive medejer kan dog ikke meldes ud endnu. Først når miljøkonsekvensvurderingen er godkendt af Energistyrelsen, og der gives etableringstilladelse, kan etablering og drift af projektet sendes i offentligt udbud. Derefter kan den præcise økonomi i projektet beregnes, dvs. investeringsstørrelse og forventet afkast, hvorved den endelige pris fremkommer. Herefter bliver der udbudt ejerandele, og dette vil forventeligt ske i 2020.

Hvis du overvejer at blive medejer af Lillebælt Syd Vindmøllepark, kan du allerede nu skrive til os, så du løbende bliver orienteret i takt med, at mulighederne bliver mere konkrete. Send en mail til vind@sonfor.dk med oplysninger om navn og bopælskommune. Såfremt du ikke har bopælskommune i en af de seks kommuner, men har et sommerhus i kommunerne, hører vi også gerne fra dig, da vi undersøger mulighederne for, at også sommerhusejere i kommunerne kan købe ejerandele.

I forhold til opbevaring af dine data, så giver du ved at skrive til os dit samtykke til at vi opbevarer navn, mail-adresse og bopælskommune. Vi deler vi ikke informationerne med 3. part og henviser i øvrigt til Sønderborg Forsynings privatlivspolitik.

Cykeltur på Öland ud for Kårehamn offshore vindmøllepark (Sverige)
Fakta om vindmølleparken

Fakta om vindmølleparken

Lillebælt Syd Vindmøllepark er projekteret med etablering, drift og nedtagning af møllerne 25-30 år efter ibrugtagning.

Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg Kommune bakket op med finansiering af forundersøgelsen.

Det samlede budget for etablering af Lillebælt Syd Vindmøllepark er ca. 1,6 mia. kr.

Fagforbundet 3F har vurderet, at Lillebælt Syd projektet vil kunne skabe 2.400 midlertidige jobs og 30-40 varige jobs. Til sammenligning er der ca. 70 medarbejdere i Greenaa til drift af Anholt Havmøllepark.

Vindmølleparken kommer til at levere grøn strøm til markedspris, helt uden tilskud fra Staten.

Lillebælt Syd Vindmøllepark forventes at reducere CO2-udledningen med ca. 250.000 ton om året.

Lillebælt Syd Vindmøllepark vil kunne forsyne, hvad der svarer til op mod 140.000 husstande med lokal grøn strøm. I praksis skal strømmen anvendes i både husholdninger (til apparater, lys og varmepumper/ opvarmning), i virksomheder (til produktion, administration og belysning), i transporten (til elbiler), og til gadebelysning m.v.

For at opnå den ønskede kapacitet for vindmølleparken på 160MW, arbejder vi i projektet med de to ’scenarier, der kan komme på tale:

  • De største møller: 20 møller på 8MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 192,5 meter med en vingelængde på 83,5 meter og 109 meter til nav.
  • De mindste møller: 40 møller på 4MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 165 meter med en vingelængde på 65 meter og 100 meter til nav.

De vindmøller, der kommer tættest på land, vil stå mindst 4 km fra kysten.

Her finder du et faktaark om Lillebælt Syd.