Lillebælt Syd Vindmøllepark er placeret i et område, med ideelle forhold til at producere vindenergi. Der er gode vindforhold, lav vanddybde og havbunden er stabil. Her finder du oplysninger om placering af både vindmøller, transformerstation og kabelføring til Aabenraa.

I 2012 udpegede den daværende regerings Havmølleudvalg området i det sydlige Lillebælt, som et af i alt 16 mulige områder, man med fordel kunne undersøge nærmere med henblik på at opføre en vindmøllepark. Det skete efter en screening af de mest optimale kystnære vindmølleplaceringer inden for 20 km fra danske kyster.

Området, som vi har undersøgt, har mange fordele:

  • Vanddybden er ideel i forhold til etablering af vindmøller.
  • Der er gode vindforhold, så møllernes energiproduktion vil være optimal.
  • Havbunden er stabil og dermed velegnet i forhold til at anlægge vindmøller.
  • Placeringen berører ikke Natura 2000-området.
  • Der er taget højde for, at møllernes placering ikke skader områdets stenrev.
  • Placeringen tæt ved kysten betyder, at transformerstationen kan placeres på land, og det spiller en afgørende rolle for projektets samlede økonomi.

Vi har fra starten lagt vægt på, at møllerne skulle respektere behørig afstand til både Natura 2000-områder samt kysten. Disse krav respekteres ved placeringen på Lillegrund, som har 4 km eller mere til både Als og Helnæs fra nærmeste vindmølle. Vi ansøgte Energistyrelsen i 2011 og orientererede allerede dengang nabokommunerne om det perspektivrige klimaprojekt, som også fik positiv omtale i pressen.

Adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero

Vindmøllepark på Lillegrund

Vindmøllepark på Lillegrund

Vindmølleparken blev kaldt Lillegrund i 2012, hvor området blev udpeget af regeringens Havmølleudvalg. Området var dengang væsentligt større end det område, som nu indgår i forundersøgelsen, vist på figuren nedenfor.

Planen er at opstille vindmøllerne midt i Lillebælt mellem Lavensby Strand og Helnæs på Fyn, således at der er mindst 4 km fra kyst til nærmeste vindmølle.

Vindforholdene er gode i området, der har en middelvind på 8,4m/s i 90m højde. Vindforholdene er vigtige, da vindmøller arbejder optimalt, når vinden er mellem 4 og 25 m/s.

Man ser ofte, at vindmøller i havmølleparker er placeret i et ’geometrisk genkendeligt mønster’ – f.eks. på linje. Den foreslåede placering for møllerne i Lillebælt er ikke et geometrisk genkendeligt mønster, da man har forsøgt at undgå at placere møllerne i stenrev.

Transformerstation på Nordals

Transformerstation på Nordals

Der er fundet en foreløbig placering til transformerstationen ved Pøl på Als – markeret med rødt på kortet nedenfor. Transformerstationen skal omdanne strømmen fra vindmøllerne, så den kan bruges i elforsyningsnettet.

Strømmen fra vindmøllerne transporteres gennem et søkabel til transformerstationen og derfra videre til eksisterende 150kV-kabelnet via et nedgravet landkabel.

Der er valgt en placering tæt ved kysten for, at længden på kablerne mellem vindmøller og transformerstation bliver kortest mulig. Samtidig er der lagt vægt på, at placeringen tager hensyn til beskyttede naturtyper og strandbeskyttelseslinjen, ligesom eventuelle støjpåvirkninger af byområder skal overholde de vejledende grænseværdier.

Placeringen af transformerstationen er endnu ikke godkendt af bygherre (Energinet) eller af myndigheden (Miljøstyrelsen). Det forventes, at placeringen godkendes i løbet af 2019.

Foreløbig placering af transformerstation
Kabelføring til Åbenrå

Kabelføring til Åbenrå

Fra transformerstationen ved Pøl skal strømmen ledes via et nedgravet kabel til det eksisterende 150kV-kabelnet ved Aabenraa.

For kabeltracéet, som det kaldes, er der udpeget en såkaldt sandsynlig linjeføring, som vil være udgangspunkt for forhandlinger med lodsejerne.