Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at deltage i borgermøder og informationsmøder om Lillebælt Syd Vindmøllepark. Du kan også se præsentationer og læse sammenfatninger fra møderne. Nederst finder du ofte stillede spørgsmål og svar.

Etablering af en vindmøllepark har helt naturligt stor interesse i offentligheden. Det er vigtigt for projektets parter at være lydhøre og sikre en ordentlig proces. Derfor inviterer vi til borgermøder og informationsmøder og er opmærksomme på borgernes ønsker i hele processen. Det gælder fx i arbejdet med visualiseringer og ved at inddrage borgernes spørgsmål og ønsker i vurderingen af miljøkonsekvenserne. Det gælder fx også i forbindelse med placering af transformer- og højspændingsstationer på land, hvor vi forsøger at tilpasse projektet til borgernes forslag og ønsker.

Du kan også følge os på Facebook-gruppen Lillebælt Syd Vindmøllepark, hvor du er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere. Du er også velkommen til at skrive til os på vind@sonfor.dk

Borgermøder

Borgermøder

Der afholdes borgermøder i tilknytning til høringsprocessen.

Borgermøde om 1. høringsfase

Som del af 1. offentlige høringsfase afholdt Sønderborg Forsyning borgermøder i august 2017, hvor interesserede og bekymrede borgere fik mulighed for at stille spørgsmål, komme med ideer og konkrete forslag til, hvad der skal og bør undersøges i forbindelse med forundersøgelserne.

Borgermøderne blev afholdt i Nordborg og Assens. På møderne gav repræsentanter fra ProjectZero, COWI, Energinet.dk samt Sønderborg Forsyning hver et kort oplæg, hvorefter der var spørgsmål og åben diskussion.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg og Assens.

Borgerne blev opfordret til at komme med spørgsmål og input, de gerne ville have med i miljøkonsekvensvurderingen. Det skete både under og efter møderne samt efterfølgende via e-mail til projektlederen.

Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra begge møder.

Borgermøder om planprocessen

I forbindelse med planprocessen inviterede Sønderborg Forsyning og European Energy til borgermøder den 22. juni 2023 om de tre lokalplaner for placeringerne af transformer- og højspændingsstationer ved Lavensby Strand, Svenstrup og Gyden, Fynshav. Møderne blev holdt i forbindelse med den offentlige høring af planerne.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg og Fynshav.

Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra begge møder.

I forbindelse med ansøgning om etableringstilladelse vil projektet blive sendt i offentlig høring med tilhørende borgermøde. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger.

Det har fra starten været vigtigt for os at være åbne og lydhøre. Derfor har vi afholdt flere møder med borgerne på både Fyn og Als, end vi rent formelt er forpligtede til. Møderne resulterede i gode og reelle spørgsmål om alt fra indvirkningen på dyre- og planteliv over støj og sikkerhed til mulighederne for at blive medinvestor. Dialogen med borgerne har givet værdifulde input til vores proces og forundersøgelse – og der er kommet konkrete forslag, som vi efterfølgende har arbejdet ind i projektet.

Christian Udby, adm. direktør i Lillebælt Vind A/S

Informationsmøder

Informationsmøder

Ud over borgermøderne i høringsprocessen, har parterne valgt at invitere til informationsmøder, når der foreligger vigtige resultater af forundersøgelsen.

Informationsmøder om visualiseringer

I slutningen af juni 2018 blev visualiseringerne af vindmøllerne fra seks forskellige placeringer præsenteret i henholdsvis Helnæs og Thorøhuse forsamlingshuse samt i Nordals Idrætscenter.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg, på Helnæs og i Thorøhuse.

Her finder du visualiseringerne.

Efter præsentationen blev der stillet spørgsmål til den repræsentant fra COWI, der har udarbejdet visualiseringerne. Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra de tre møder.

 

Informationsmøder om miljøkonsekvensvurderingen

I slutningen af november 2018 blev hovedresultaterne af den foreløbige miljøkonsekvensrapport, præsenteret på informationsmøder i Nordborg på Als, på Helnæs og i Thorøhuse på Fyn.

Her finder du præsentationen fra møderne.

Efter præsentationen blev der stillet spørgsmål til repræsentanterne fra COWI, der har udarbejdet rapporten. Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra de tre møder.

 

Informationsmøder om landdelen

Den 16. november 2022 holdt vi to informationsmøder om landdelen af vindmølleprojektet, som berørte lodsejere og naboer modtog invitation til.

Her finder du præsentationerne fra Informationsmøde om kabler, transformer- og højspændingsstationer på Als og Informationsmøde om højspændingsstation ved Gyden.

Her link til en sammenfatning af spørgsmål og svar fra informationsmøderne. 

 

 

Spørgsmål & svar

Spørgsmål & svar

Her finder du svar på en række af de spørgsmål, som ofte stilles:
Hvor høje bliver møllerne?

Der blev i Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelsen tilbage i 2017 givet mulighed for at undersøge miljøkonsekvenserne ved opsætning af møller i op til 250 meters højde. 

I forundersøgelsen fra 2018 har vi arbejdet med 8MW og 4MW møller. Siden er udviklingen i vindmølleindustrien gået rigtig stærkt. Flere af de mindre mølletyper udfases til fordel for de større og mere effektive møller. De er typisk højere, men samtidig så effektive, at der er behov for langt færre møller.

Ved at undersøge flere møllestørrelser forsøger vi at være på forkant, så der vil være relevante møller i markedet, som passer til projektet, når vindmølleparken skal etableres.

Det er først i ansøgningen om etableringstilladelse, at vi skal have valgt en bestemt vindmølletype. Der er her, vi kender den konkrete højde på de vindmøller, som forhåbentlig kommer til at stå i Lillebælt. 

Passer visualiseringerne med virkeligheden?

Når man udarbejder visualiseringer, benytter man flere forskellige former for data, så visualiseringerne bliver så præcise som muligt. Første skridt er at udarbejde en landskabsmodel i 3D, som er baseret på geodata fra Kortforsyningen. (Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings distribution af kort og geodata). Derefter fotograferer man det udvalgte område.

Billederne bliver taget med spejlreflekskamera og ved hjælp af en høj-præcisions-gps måles kameraet og referencepunkter i billedet. Det er med til at sikre, at visualiseringerne bliver præcise.

Derefter kan billedet overføres til landskabsmodellen i 3D, og herefter tilføjer man 3D-modeller af vindmøllerne, som er opbygget efter information fra vindmølleproducenten.

Erfaringer med den teknologi, der er benyttet for at udarbejde visualiseringer til Lillebælt Syd, viser, at visualiseringerne har en fejlmargin på under 1 % af totalhøjden.

Hvordan kommer vindmøllerne præcist til at se ud?

Her i undersøgelsesfasen kan vi ikke sige hvilken type vindmøller, der kommer til at stå i Lillebælt Syd Vindmøllepark. Det afhænger af hvilken vindmølleproducent, der vælges sidste i processen. På denne hjemmeside viser vi billeder fra forskellige kystnære vindmølleparker i Danmark og i udlandet for at vise, hvordan vindmøllerne kunne se ud.

Hvorfor holder tidsplanen ikke?

Vi så gerne, at vi kunne producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder allerede i 2023. Der er dog mange hensyn at tage i processen med udvikling af en vindmøllepark, og vi gør vores bedste for at undersøge alle forhold. Justeringer af projektet, fx ændringer af kabelføringen på land, tager tid, da der skal findes løsninger til mindst mulig gene for borgere og naturen. Derfor forventer vi nu at starte produktion i 2027.

Hvad er en kystnær vindmøllepark?

I Danmark skelnes mellem kystnære vindmølleparker og storskala havmølleparker.

En kystnær park ligger mellem 2 og 20 kilometer fra kysten, og den samlede kapacitet må maksimalt være 200 MW.

En storskalapark ligger mindst 15 kilometer fra kysten, og den maksimale kapacitet er 400 MW.

Det er op til politikerne at beslutte rammerne for både kystnære og storskala havmølleparker. Derfor er afstande og kapacitet noget, der til enhver tid kan ændres politisk.

Kystnære vindmølleparker er nemmere og dermed også billigere at etablere, dels fordi konstruktionen under havoverfladen er mindre, dels fordi transformerstationen kan placeres på land.

Hvorfor går Sønderborg Kommune ind i Lillebælt Syd Vindmøllepark?

Sønderborg har et erklæret mål om at være CO2-neutral i 2029. Siden 2007 har Sønderborg Kommune arbejdet målrettet for at gøre Sønderborg mere bæredygtig.

Den grønne vision hedder ProjectZero, og det er en ambitiøs vision om at skabe vækst og grønne arbejdspladser i hele Sønderborg-området.