Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at deltage i borgermøder og informationsmøder om Lillebælt Syd Vindmøllepark. Du kan også se præsentationer og læse sammenfatninger fra møderne. Nederst finder du ofte stillede spørgsmål og svar.

Etablering af en vindmøllepark har helt naturligt stor interesse i offentligheden. Det er vigtigt for Sønderborg Forsyning at være lydhøre og sikre en ordentlig proces. Derfor inviterer vi til borgermøder og informationsmøder. Og derfor er vi ekstra opmærksomme på borgernes ønsker i arbejdet med visualiseringer og på at inddrage borgernes spørgsmål og ønsker i vurderingen af miljøkonsekvenserne.

Du kan også følge os på Facebook-gruppen Lillebælt Syd Vindmøllepark, hvor du er velkommen til at stille spørgsmål og kommentere.

Borgermøder

Borgermøder

Som del af 1. offentlige høringsfase afholdt Sønderborg Forsyning borgermøder i august 2017, hvor interesserede og bekymrede borgere fik mulighed for at stille spørgsmål, komme med ideer og konkrete forslag til, hvad der skal og bør undersøges i forbindelse med forundersøgelserne.

Borgermøderne blev afholdt den 24. august 2017 i Nordborg og den 29. august 2017 i Assens. På møderne gav repræsentanter fra ProjectZero, COWI, Energinet.dk samt Sønderborg Forsyning hver et kort oplæg, hvorefter der var spørgsmål og åben diskussion.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg og Assens.

Borgerne blev opfordret til at komme med spørgsmål og input, de gerne ville have med i miljøkonsekvensvurderingen. Det skete både under og efter møderne samt efterfølgende via e-mail til projektlederen.

Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra begge møder.

Miljøkonsekvensvurderingen blev sendt til Energistyrelsen i december 2018. Der kommer en 2. høringsrunde i forbindelse med ansøgning om etableringstilladelse. Der vil i den forbindelse være offentlig høring, og der blive inviteret til et borgermøde, hvor projektet og ansøgningen om etableringstilladelse kan kommenteres.

Vi har i Sønderborg Forsyning valgt at holde flere møder med borgerne på både Fyn og Als, end vi rent formelt er forpligtede til. Dialogen med borgerne har givet værdifulde input til vores proces og forundersøgelse. Det har også været vigtigt for os at vise visualiseringer af vindmølleparken til borgere på begge sider af Lillebælt og have en god dialog om disse – ligesom vi har prioriteret at orientere om hovedresultaterne i miljøkonsekvensrapporten i god tid, inden den egentlige høringsproces starter.

Hans Erik Kristoffersen

Informationsmøder

Informationsmøder

Ud over borgermøderne i høringsprocessen, har vi i Sønderborg Forsyning valgt at invitere til informationsmøder, når der foreligger vigtige resultater af forundersøgelsen.

Informationsmøder om visualiseringer

I slutningen af juni 2018 blev visualiseringerne af vindmøllerne fra seks forskellige placeringer præsenteret i henholdsvis Helnæs og Thorøhuse forsamlingshuse samt i Nordals Idrætscenter.

Her finder du præsentationerne fra møderne i Nordborg, på Helnæs og i Thorøhuse.

Her finder du visualiseringerne.

Efter præsentationen blev der stillet spørgsmål til den repræsentant fra COWI, der har udarbejdet visualiseringerne. Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra de tre møder.

 

Informationsmøder om miljøkonsekvensvurderingen

I slutningen af november 2018 blev hovedresultaterne af den foreløbige miljøkonsekvensrapport, præsenteret på informationsmøder i Nordborg på Als, på Helnæs og i Thorøhuse på Fyn.

Her finder du præsentationen fra møderne.

Efter præsentationen blev der stillet spørgsmål til repræsentanterne fra COWI, der har udarbejdet rapporten. Her finder du en sammenfatning af spørgsmål og svar fra de tre møder.

 

Informationsmøde om landdelen

I 2022 har vi planlagt at holde et informationsmøde om landdelen på Als. Her får du informationer om, hvor langt vi er med landdelen af vindmølleparken, hvad den omfatter, og hvordan den videre proces forløber, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Vi er naturligvis allerede i dialog med de direkte berørte lodsejere, men et projekt som dette er naturligvis interessent for langt flere i området.

Vi annoncerer mødet i god tid forinden – både her på hjemmesiden, på vores Facebook-side og i de lokale medier.

 

Spørgsmål & svar

Spørgsmål & svar

Her finder du svar på en række af de spørgsmål, som ofte stilles:
Bliver møllerne 250 meter høje?

Der blev i Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelsen tilbage i 2017 givet mulighed for at undersøge miljøkonsekvenserne ved opsætning af møller i op til 250 meters højde. I udkastet til miljøkonsekvensvurdering fra 2018, undersøgte COWI vindmøller på 4MW og 8MW, der har en max højde 192 meter.

Siden har vi erkendt, at udviklingen i vindmølleindustrien går så stærkt, at den påvirker mulighederne for realisering af projektet. 4MW-møllen er nemlig på vej ud af markedet. Derfor ønsker vi at undersøge en stor, mellem og lille størrelse mølle.

Ved at undersøge flere møllestørrelser forsøger vi at være på forkant, så der vil være relevante møller i markedet, som passer til projektet, når vi på et tidspunkt skal sende det i udbud.

De nye møller i markedet, inkl. 8MW-møllen, er udviklet, så de er bedre og langt mere effektive, end de ældre. De er typisk højere, men samtidig så effektive, at der er behov for langt færre møller.

Hvorfor undersøger I flere møllestørrelser?

I forundersøgelsen undersøgte vi møller på 4MW og 8MW. Vi havde sådan set forventet, at Lillebælt Syd Vindmøllepark kunne producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder allerede i 2022. Men processen er trukket ud, og dermed er udviklingen løbet fra 4MW-møllerne.

Da udviklingen i vindmølleindustrien fortsætter, forsøger vi blot at være på forkant ved at undersøge flere mølletyper, så vi er klar, når vi forhåbentlig får en etableringstilladelse. For at projektet kan realiseres, skal der være relevante, gode møller i markedet, som passer til projektet, når vi på et tidspunkt skal sende det i udbud.

Passer visualiseringerne med virkeligheden?

Når man udarbejder visualiseringer, benytter man flere forskellige former for data, så visualiseringerne bliver så præcise som muligt. Første skridt er at udarbejde en landskabsmodel i 3D, som er baseret på geodata fra Kortforsyningen. (Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings distribution af kort og geodata) Derefter fotograferer man det udvalgte område.

Billederne bliver taget med spejlreflekskamera og ved hjælp af en høj-præcisions-gps måles kameraet og referencepunkter i billedet. Det er med til at sikre, at visualiseringerne bliver præcise.

Derefter kan billedet overføres til landskabsmodellen i 3D, og herefter tilføjer man 3D-modeller af vindmøllerne, som er opbygget efter information fra vindmølleproducenten.

Erfaringer med den teknologi, der er benyttet for at udarbejde visualiseringer til Lillebælt Syd, viser, at visualiseringerne har en fejlmargin på under 1 % af totalhøjden.

Hvordan kommer vindmøllerne præcist til at se ud?

Her i undersøgelsesfasen kan vi ikke sige, hvilken type vindmøller, der kommer til at stå i Lillebælt Syd Vindmøllepark. Hvis Energistyrelsen giver tilladelse til at etablere vindmølleparken, vil forskellige konsortier kunne byde på at levere møller og anlægge vindmølleparken. Konsortierne vil tilbyde vindmøller, som ligger inden for rammerne af de møller, der er undersøgt i miljøkonsekvensvurderingen.

Rundt på denne hjemmeside viser vi billeder fra forskellige kystnære vindmølleparker i Danmark og i udlandet, for at vise, hvordan vindmøllerne kunne se ud.

Hvorfor holder tidsplanen ikke?

Vi så gerne, at vi kunne producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder allerede i 2022. Der er dog mange hensyn at tage i processen med udvikling af en vindmøllepark, og vi gør vores bedste for at undersøge alle forhold. Justeringer af projektet, fx ændringer af kabelføringen på land, tager tid, da der skal findes løsninger til mindst mulig gene for borgere og naturen. Derfor forventer vi nu først at starte produktion i 2025.

Hvad er en kystnær vindmøllepark?

I Danmark skelnes mellem kystnære havmølleparker og storskala havmølleparker.

En kystnær park ligger mellem 2 og 20 kilometer fra kysten, og den samlede kapacitet må maksimalt være 200 MW.

En storskalapark ligger mindst 15 kilometer fra kysten, og den maksimale kapacitet er 400 MW.

Det er op til politikerne at beslutte rammerne for både kystnære og storskala havmølleparker. Derfor er afstande og kapacitet noget, der til enhver tid kan ændres politisk.

Kystnære vindmølleparker er nemmere og dermed også billigere at etablere, dels fordi konstruktionen under havoverfladen er mindre, dels fordi transformerstationen kan placeres på land.

Hvorfor går Sønderborg Kommune ind i Lillebælt Syd?

Sønderborg har et erklæret mål om at være CO2-neutral i 2029. Siden 2007 har Sønderborg Kommune arbejdet målrettet for at gøre Sønderborg mere bæredygtig.

Den grønne vision hedder ProjectZero, og det er en ambitiøs vision om at skabe vækst og grønne arbejdspladser i hele Sønderborg-området.

Sønderborg Forsyning ser det som en helt naturlig del af ProjectZero-visionen, at vi tager ansvar for at udvikle endnu bedre metoder til at omlægge vores energiforbrug fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Derfor var det helt naturligt for os at sige ja, da Sønderborg Kommune bad os om at være projektleder på forundersøgelsen.

Dette er ikke ensbetydende med, at det er Sønderborg Forsyning, der kommer til at opføre møllerne, hvis Lillebælt Syd vindmøllepark bliver godkendt.